Prihlasovacia zóna

Nachádzate sa:   

 

Stanovy

Nové stanovy nájdenete na:

http://www.culture.gov.sk/vdoc/249/ustredny-zvaz-zidovskych-nabozenskych-obci-2d.html
 

Hneď, ako sa k nám dostanú stanovy vo formáte, v ktorom ich bude možné zverejniť na našej stránke, nahradíme link samotným textom.

 

 

Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike
Úvod
1. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike (ďalej len „ÚZ ŽNO“) je cirkevná organizácia v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky.
2. Stanovy Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike (ďalej len Stanovy) vymedzujú vnútorné usporiadanie a riadenie ÚZ ŽNO a určujú jeho hlavné úlohy. Tvoria ho vlastné Stanovy Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike (Hlava I.), Vzorové stanovy židovskej náboženskej obce (Hlava II.) a Volebný poriadok pre voľbu orgánov židovských náboženských obcí a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike (Hlava III.).
3. ÚZ ŽNO je právnym nástupcom zaniknutých ŽNO a židovských spolkov v Slovenskej republike podľa vyhl. Ú.v. č. 231/1945.
Hlava I.
STANOVY
Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike je organizáciou, ktorá združuje židovské náboženské obce (ďalej len „ŽNO“) a židovské náboženské komunity (ďalej len „ŽNK“), ktoré sa hlásia k ortodoxnému, konzervatívnemu alebo reformnému (liberálnemu) smeru judaizmu.
2. ÚZ ŽNO zastupuje prostredníctvom volených zástupcov a funkcionárov slovenskú židovskú komunitu, predstavovanú ŽNO a ŽNK. V ich mene pôsobí a vystupuje ako jednotné spoločenstvo v rámci Slovenskej republiky aj voči zahraničiu, a to tak v rokovaní s príslušnými organizáciami a inštitúciami, ako aj na verejnosti a v médiách a vo veciach týkajúcich sa židovského spoločenstva ako celku.
3. ÚZ ŽNO koordinuje činnosť ŽNO a ŽNK najmä vo veciach náboženských, sociálnych, vzdelávacích a kultúrnych. V týchto veciach rokuje s orgánmi štátnej správy, samosprávy a s ďalšími inštitúciami v Slovenskej republike.
ÚZ ŽNO spolupracuje a rokuje so zahraničnými inštitúciami a organizáciami. Týmto nie je dotknuté právo jednotlivých ŽNO a ŽNK rokovať vo vlastných veciach s miestnymi orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy a záujmovej samosprávy ako aj s ďalšími inštitúciami, fyzickými osobami a právnickými osobami so sídlom (bydliskom) na území Slovenskej republiky a v zahraničí.
4. ÚZ ŽNO aktívne chráni židovskú pospolitosť proti prejavom antisemitizmu, rasizmu, xenofóbie, nacizmu, fašizmu či akejkoľvek diskriminácie. ÚZ ŽNO chráni pamiatku židovských obetí holokaustu.
5. ÚZ ŽNO sa stará o židovské pamiatky na území SR, pokiaľ ich nevlastnia ŽNO alebo iné inštitúcie.
6. ÚZ ŽNO podporuje vzdelávanie v oblasti judaizmu, židovskej kultúry, dejín a vedomostí o holokauste.
7. Činnosť ÚZ ŽNO je financovaná z dotácií, darov a iných dobrovoľných príspevkov, podnikateľskej činnosti a z ďalších zdrojov.
8. ÚZ ŽNO má samostatnú právnu subjektivitu.
9. Sídlom ÚZ ŽNO je: Kozia 21, 814 47 Bratislava
10. Orgánmi ÚZ ŽNO sú:
 Valné zhromaždenie delegátov židovských náboženských obcí
 Prezídium ÚZ ŽNO (ďalej len „P- ÚZ ŽNO“)
 Užšie Prezídium ÚZ ŽNO (ďalej len „UP- ÚZ ŽNO“)
 Predseda ÚZ ŽNO
 Rada duchovných ÚZ ŽNO
 Revízna komisia ÚZ ŽNO (ďalej len „RK- ÚZ ŽNO“)
11. ÚZ ŽNO v spolupráci so ŽNO a ŽNK zabezpečuje pôsobenie rabínov a ostatných duchovných všetkých smerov, ktoré sú zakotvené v Stanovách, v rámci celej SR.
Článok 2
Židovské náboženské obce
1. Židovské náboženské obce na území Slovenskej republiky združujú občanov SR a cudzích štátnych občanov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej jeden rok a ktorí sa hlásia k židovskému vierovyznaniu, židovskej národnosti alebo pôvodu, ktorí nie sú príslušníkmi iných cirkví alebo náboženských spoločenstiev a ktorí sú príslušnými orgánmi ŽNO prijatí za členov ŽNO. Členstvo v ŽNO môže vzniknúť iba v jednej ŽNO, ktorá je združená v ÚZ ŽNO, a to spôsobom a za podmienok, ktoré sú uvedené v Hlave II. Stanov.
2. Jednotlivé ŽNO majú odvodenú právnu subjektivitu.
3. V jednom meste alebo obci môže ÚZ ŽNO zaregistrovať len jednu ŽNO alebo ŽNK.
4. ŽNO vzniká na základe schválenia návrhu Prezídiom ÚZ ŽNO, a to dňom schválenia.
Právnu subjektivitu nadobúda ŽNO dňom jej registrácie na Ministerstve kultúry SR.
5. Návrh na vznik novej ŽNO sa podáva na ÚZ ŽNO a o jej schválení rozhoduje P- ÚZ ŽNO. Návrh na vznik novej ŽNO môže podať najmenej 20 žiadateľov, ktorí majú viac ako 18 rokov, trvalý pobyt na území navrhovanej územnej pôsobnosti novovznikajúcej ŽNO a ktorí na základe dokumentov potvrdia, že spĺňajú kritériá členstva v ŽNO. Títo členovia tvoria tzv. prípravný výbor. Prípravný výbor pripojí návrh, v ktorom sa uvedie názov ŽNO, návrh územnej pôsobnosti, sídlo ŽNO, potvrdenie, že rešpektuje platné stanovy
a návrh na zaisťovanie konania bohoslužieb, vrátane miesta ich konania.
6. P- ÚZ ŽNO rozhodne o návrhu podľa bodu 5 na svojom najbližšom zasadnutí, pokiaľ u novovznikajúcej ŽNO sú splnené predpoklady, že počet jej členov neklesne pod 20 a budú dodržiavané princípy prijímania členov podľa kritérií smeru judaizmu, ku ktorému sa novovznikajúca ŽNO hlási. V sporných prípadoch P- ÚZ ŽNO rozhodne s prihliadnutím k odporučeniu rabína príslušného smeru. P-ÚZ ŽNO vymedzí územnú pôsobnosť
novovznikajúcej ŽNO.
7. Návrh na premenovanie existujúcej ŽNO predkladá predstavenstvo príslušnej ŽNO po
predchádzajúcom schválení jej schôdzou, na P- ÚZ ŽNO, ktoré o návrhu rozhodne na
svojom najbližšom zasadnutí.
8. Činnosť jednotlivých ŽNO upravujú samostatné stanovy a platný volebný poriadok.
Neoddeliteľnou súčasťou Stanov sú „Vzorové stanovy židovskej náboženskej obce“ a „Volebný poriadok pre voľby orgánov židovských náboženských obcí v Slovenskej republike“, ktoré si každá ŽNO môže prispôsobiť na svoje podmienky. Stanovy ŽNO a Volebný poriadok ŽNO však nesmú byť v rozpore s platnými Stanovami ÚZ ŽNO. Jednotlivé ŽNO môžu zúžiť ustanovenia o členstve v ŽNO (Hlava II., článok 2, ods.1). Ustanovenia o členstve v ŽNO a o volebnom práve nie je možné rozširovať. Porušenie
týchto zásad musí byť prerokované P- ÚZ ŽNO. V prípade ak P- ÚZ ŽNO zistí, že prijaté ustanovenia o členstve v ŽNO sú v rozpore s platnými Stanovami, musí rozhodnúť, že tieto ustanovenia sú neplatné a členovia, prijatí na základe takto neplatne určených kritérií nemajú právo člena ŽNO podľa ustanovení platných Stanov.
9. V stanovách ŽNO sa prinajmenšom uvedie názov ŽNO, jej územná pôsobnosť, ktorá musí byť schválená P-ÚZ ŽNO, sídlo, dátum schválenia Stanov, podpisy štatutárnych zástupcov. Ak ŽNO neprijme vlastnú úpravu Stanov, potom pre ňu v celom rozsahu platia ustanovenia Vzorových stanov židovskej náboženskej obce v znení Hlavy II. týchto Stanov, doplnených o údaje podľa predchádzajúcej vety. Ak ŽNO neprijme vlastný volebný poriadok, platí pre ňu v celom rozsahu Volebný poriadok pre voľby orgánov židovských náboženských obcí v Slovenskej republike v znení Hlavy III. týchto Stanov.
10. Do 15 dní od prijatia alebo zmeny Stanov je ŽNO povinná tieto zaslať na ÚZ ŽNO. V prípade rozporu v znení Stanov ktorejkoľvek ŽNO so Stanovami ÚZ ŽNO, upozorní
P-ÚZ ŽNO na povinnosť Stanovy upraviť.
11. V prípade, ak počet členov klesne po dobu dlhšiu ako 90 dní pod 20 členov, ŽNO
sa transformuje na ŽNK o čom rozhodne Prezídium ÚZ ŽNO. Každá ŽNO je
povinná k 31.12. bežného roku oznámiť na ÚZ ŽNO aktuálny počet členov obce. 12. O zániku ŽNO a o zlúčení s inou ŽNO rozhoduje zhromaždenie členov dotknutých ŽNO.
ŽNO zaniká dňom schválenia P-ÚZ ŹNO. Právna subjektivita ŽNO zaniká dňom jej výmazu v registri Ministerstva kultúry SR.
Článok 3
Židovské náboženské komunity
1. Židovské náboženské komunity ( ŽNK ) sú nižšími náboženskými zložkami. ŽNK pôsobia v mieste svojho sídla a nemajú právnu subjektivitu.
2. Návrh na vznik novej ŽNK sa podáva na P-ÚZ ŽNO. Návrh môže podať najmenej 5 osôb, ktoré majú viac ako 18 rokov, s trvalým pobytom na území SR a spĺňajú všeobecné podmienky členstva v ŽNO podľa čl. 2. bodu 1. týchto Stanov. Títo členovia tvoria tzv. prípravný výbor.
3. P- ÚZ ŽNO rozhodne o návrhu podľa bodu 2. pokiaľ u novovznikajúcej ŽNK sú splnené predpoklady, že počet jej členov neklesne pod 10.
4. ŽNK sa starajú o uspokojovanie náboženských a sociálnych potrieb svojich členov.
5. V mene ŽNK vystupuje dôverník, ktorého menuje a odvoláva predseda ÚZ ŽNO po
predchádzajúcom schválení P-ÚZ ŽNO na základe návrhu členov ŽNK.
6. Dôverník ŽNK:
- zvoláva členov ŽNK najmenej dvakrát ročne
- zodpovedá za celkovú činnosť ŽNK
- o činnosti ŽNK podáva pravidelné ročné správy na ÚZ ŽNO
- zodpovedá za správu majetku, ktorý bol zverený ŽNK z ÚZŽNO
7. Na základe pozvania sa aspoň raz za rok zúčastňuje zasadnutia P-ÚZ ŽNO.
8. ŽNK je financovaná z:
a) príspevkov ÚZ ŽNO ako aj príspevkov svojich členov b) dotácií a grantov
c) darov a iných dobrovoľných príspevkov
d) ďalších zdrojov
9. O zániku ŽNK rozhoduje zhromaždenie členov ŽNK alebo P-ÚZ ŽNO. ŽNK zaniká dňom rozhodnutia P-ÚZ ŽNO.
10. ŽNK sa môže zlúčiť s blízkou ŽNO na základe rozhodnutia 2/3 členov ŽNK a rozhodnutia minimálne nadpolovičnej väčšiny členov príslušnej ŽNO. Týmto aktom ŽNK zaniká. Toto rozhodnutie podlieha súhlasu P-ÚZ ŽNO.
Článok 4
Valné zhromaždenie delegátov židovských náboženských obcí
1. Valné zhromaždenie delegátov židovských náboženských obcí je najvyšším orgánom ÚZ ŽNO. Valné zhromaždenie delegátov zvoláva na základe poverenia P-ÚZ ŽNO predseda alebo podpredseda ÚZ ŽNO najmenej raz za štyri roky. Na základe písomnej žiadosti podpísanej štatutármi nadpolovičnej väčšiny ŽNO, musí predseda ÚZ ŽNO do 45 dní od doručenia písomnej žiadosti zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie delegátov ŽNO tak, aby sa konalo najneskôr do 90 dní od doručenia žiadosti. V písomnej žiadosti musia byť uvedené dôvody zvolania. Program schôdze tvoria výlučne tieto body. V prípade, ak predseda alebo podpredseda ÚZ ŽNO v určenej lehote nezvolá riadne alebo mimoriadne Valné zhromaždenie delegátov židovských náboženských obcí, právo, resp. povinnosť zvolať riadne alebo mimoriadne Valné zhromaždenie delegátov židovských náboženských obcí prechádza na predsedu RK- ÚZ ŽNO.
2. Delegátmi Valného zhromaždenia delegátov ŽNO sú zástupcovia ŽNO zvolení členskou schôdzou jednotlivých delegátov ŽNO. Členská schôdza ŽNO na svojom zasadnutí zvolí za každých začatých 125 registrovaných členov jedného delegáta. Súčasne volí najmenej 1 náhradníka.
Dôverníci ŽNK si zvolia pred začiatkom Valného zhromaždenia spomedzi seba jedného delegáta s hlasom rozhodujúcim, ktorý sa stáva členom nového P-ÚZ ŽNO. Voľby delegáta spomedzi dôverníkov organizuje navrhnutá volebná komisia ÚZ ŽNO.
3. Delegáti uplatňujú svoj mandát výhradne osobne.
4. Účastníkmi Valného zhromaždenia delegátov ŽNO sú:
a) všetci členovia P-ÚZ ŽNO b) dôverníciŽNK
c) vedúcikancelárie
d) hovorca ÚZ ŽNO
e) rabíni, pôsobiaci na území SR
f) pozvaní zástupcovia židovských organizácií pôsobiacich v SR
5. Rozhodujúci hlas, t.j. hlasovacie právo majú len tí členovia P-ÚZ ŽNO, ktorí boli zvolení
zhromaždením členov ich ŽNO.
6. Valné zhromaždenie delegátov je uznášaniaschopné, ak je na ňom zastúpená nadpolovičná
väčšina oprávnených delegátov za ŽNO. Spoločný zástupca ŽNK sa pri posudzovaní uznášaniaschopnosti a pri hlasovaní počíta ako ďalšia ŽNO. Rozhodnutie je prijaté, ak sa za
predložený návrh vysloví väčšina hlasov prítomných, ktorá je súčasne väčšinou hlasov zástupcov ŽNO. Hlasovanie je verejné, pričom hlasovanie o personálnych otázkach je tajné.
Spôsob a postup voľby upresňuje Hlava III. týchto Stanov.
7. Valné zhromaždenie delegátov riadi predseda ÚZ ŽNO alebo iná osoba schválená
P-ÚZ ŽNO.
8. Valné zhromaždenie delegátov rozhoduje o všetkých zásadných otázkach, najmä:
a) prerokúva správu o činnosti ÚZ ŽNO predkladanú predsedom ÚZ ŽNO a správu revíznej komisie predkladanú predsedom RK-ÚZ ŽNO a uznáša sa o nich
b) schvaľuje Stanovy ÚZ ŽNO, ich zmeny a doplnky
c) volí predsedu, dvoch podpredsedov a ďalších päť členov Užšieho prezídia ÚZ ŽNO,
všetkých na štvorročné funkčné obdobie
9. Právo nahradiť svojich zástupcov v P-ÚZ ŽNO v období medzi dvomi Valnými
zhromaždeniami delegátov ÚZ ŽNO má výlučne Zhromaždenie členov príslušnej ŽNO.
10. Pokiaľ odstupujúci člen P-ÚZ ŽNO bol súčasne aj členom UP-ÚZ ŽNO, jeho miesto v UP ÚZ ŽNO zaujme prvý nezvolený kandidát do UP-ÚZ ŽNO na poslednom Valnom
zhromaždení delegátov ŽNO.
11. Ďalej navrhuje a volí členov Revíznej komisie ÚZ ŽNO z navrhnutých členov ŽNO a ŽNK.
Článok 5
Prezídium Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR
1. P-ÚZ ŽNO je najvyšším orgánom ÚZ ŽNO medzi dvoma Valnými zhromaždeniami delegátov ŽNO. Rozhoduje o všetkých zásadných otázkach, pokiaľ nespadajú do výlučnej kompetencie Valného zhromaždenia delegátov ŽNO.
2. P-ÚZ ŽNO schvaľuje a prerokúva najmä:
a) b) c) d) e)
f) g)
h)
i) j)
výklad Stanov ÚZ ŽNO
ročné rozpočty ÚZ ŽNO
vznik novej ŽNO a ŽNK
zánik alebo zlúčenie ŽNO a ŽNK
územnú pôsobnosť jednotlivých ŽNO a zmeny tejto pôsobnosti iba na návrh prísl.ŽNO
výročné správy o hospodárení a činnosti ÚZ ŽNO a uznáša sa o nich
návrhy a pripomienky členov RK- ÚZ ŽNO
návrhy a pripomienky orgánov ŽNO, ktoré sú predložené písomne v ich mene a uznáša sa o nich
písomné návrhy ŽNO a uznáša sa o nich
koordinuje činnosť ŽNO v hospodárskych veciach a organizačno-správnych
a schvaľuje každé scudzenie nehnuteľného majetku danej ŽNO
k) rozhoduje o nakladaní so všetkým nehnuteľným majetkom ÚZ ŽNO
l) vydáva Organizačný poriadok ÚZ ŽNO a ďalšie smernice a normy pre svoju činnosť m) schvaľuje prijatie a prepustenie hlavného rabína ÚZ ŽNO a vyjadruje sa k prijímaniu
rabínov a kantorov ŽNO
n) volí členov komisií, predstavenstiev a dozorných rád všetkých organizácií zriadených
ÚZ ŽNO
3. Členmi P- ÚZ ŽNO sú :
a) predseda ÚZ ŽNO
b) podpredsedovia ÚZ ŽNO
c) čestný predseda ÚZ ŽNO
d) zástupcovia ŽNO zvolení členskou schôdzou členov ŽNO podľa platného volebného
poriadku danej ŽNO
Zhromaždenie členov ŽNO zvolí za každých začatých 125 registrovaných členov jedného zástupcu za svoju ŽNO.
4. Člen P-ÚZ ŽNO vykonáva svoj mandát osobne. Z vážnych dôvodov, najviac však raz ročne, môže predstavenstvo ŽNO poveriť iného člena príslušnej ŽNO, aby člena P-ÚZ ŽNO na zasadnutí zastupoval. Splnomocnenie musí byť písomné a musí byť doručené ÚZ ŽNO najneskôr pred zahájením P-ÚZ ŽNO.
5. Člen P-ÚZ ŽNO môže rezignovať zo svojho členstva. Svoju rezignáciu oznámi písomne ŽNO a ÚZ ŽNO.
6. Člen P-ÚZ ŽNO nadobúda alebo stráca svoj mandát okamihom, keď je oznámenie o vzniku alebo zániku mandátu doručené predsedom príslušnej ŽNO a ÚZ ŽNO. Svoj mandát stráca vždy keď mu zanikne členstvo v ŽNO.
7. Ak zanikne mandát niektorého člena P-ÚZ ŽNO v priebehu funkčného obdobia, môže jeho miesto zaujať iný zástupca príslušnej ŽNO, ktorého mandát vznikne podľa volebného poriadku príslušnej ŽNO (tzv. náhradník).
8. Ak zanikne mandát predsedu ÚZ ŽNO, niektorého z dvoch podpredsedov ÚZ ŽNO a predsedu RK v priebehu volebného obdobia, P-ÚZ ŽNO zvolí bezodkladne jeho nástupcu zo svojich radov.
9. V priebehu volebného obdobia, na písomný návrh podaný zástupcami najmenej piatich ŽNO, bude P-ÚZ ŽNO hlasovať na svojom zasadnutí, ktoré musí byť zvolané do troch mesiacov od podania návrhu o odvolaní volených funkcionárov ÚZ ŽNO z ich funkcií. V prípade odvolania predsedu musí byť predseda bezodkladne zvolený z radov členov P- ÚZ ŽNO.
10. Rokovanie P-ÚZ ŽNO zvoláva predseda ÚZ ŽNO alebo ním poverený podpredseda najmenej trikrát za rok. V prípade, ak o to požiadajú písomne najmenej štyri ŽNO alebo nadpolovičná väčšina členov P-ÚZ ŽNO, zvolá predseda ÚZ ŽNO alebo vjeho neprítomnosti podpredseda ÚZ ŽNO, príp. predseda RK-ÚZ ŽNO do 30 dní mimoriadne zasadnutie P-ÚZ ŽNO.
11. Zasadnutia P-ÚZ ŽNO riadi predseda alebo ním poverený podpredseda.
12. P-ÚZ ŽNO je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov a prítomní zastupujú viac ako polovicu všetkých ŽNO. P-ÚZ ŽNO sa uznáša, ak sa „za“
vysloví väčšina hlasov prítomných, ktorá je súčasne väčšinou hlasov zástupcov ŽNO.
13. Zasadnutí ÚZ ŽNO sa môžu zúčastniť všetci členovia RK-ÚZ ŽNO s hlasom poradným. Tajomník ÚZ ŽNO sa zúčastňuje zasadnutia P-ÚZ ŽNO z titulu svojej funkcie s hlasom
poradným.
Článok 6
Užšie Prezídium ÚZ ŽNO
1. Užšie prezídium rozhoduje vo všetkých záležitostiach ÚZ ŽNO, ktoré nie sú vyhradené podľa platných Stanov do právomoci P-ÚZ ŽNO.
2. Užšie prezídium môže v neodkladných prípadoch rozhodovať aj o otázkach, ktoré patria do právomoci P-ÚZ ŽNO. V takomto prípade si musí predseda ÚZ ŽNO alebo ním poverená osoba vyžiadať písomné stanovisko (poštou alebo elektronickou poštou) ostatných členov Prezídia. Až po súhlasnom vyjadrení nadpolovičnej väčšiny všetkých členov P-ÚZ ŽNO, ktorí zároveň zastupujú viac ako polovicu ŽNO, je možné uznesenie považovať za prijaté.
3. Užšie prezídium tvoria predseda ÚZ ŽNO, čestný predseda ÚZ ŽNO, podpredsedovia ÚZ ŽNO a päť zástupcov ŽNO, ktorých zvolí Valné zhromaždenie delegátov ŽNO.
4. Užšie prezídium sa schádza na svojich schôdzach spravidla raz za štyri mesiace. Jeho schôdze zvoláva a riadi predseda ÚZ ŽNO alebo ním poverený člen Užšieho prezídia. Na schôdzi Užšieho prezídia sa s hlasom poradným zúčastňujú: tajomník ÚZ ŽNO, predseda RK-ÚZ ŽNO alebo ním poverený člen, prípadne iní pozvaní účastníci.
5. Užšie prezídium je uznášaniaschopné, ak je na jeho schôdzi prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Uznáša sa nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. V prípade nerozhodného výsledku rozhoduje hlas predsedu alebo v jeho neprítomnosti hlas predsedajúceho.
Článok 7
Predseda ÚZ ŽNO
1. Predseda ÚZ ŽNO je štatutárnym zástupcom ÚZ ŽNO, zastupuje ÚZ ŽNO navonok a koná v mene ÚZ ŽNO vo všetkých záležitostiach. Listiny o právnych úkonoch, ktoré zaväzujú ÚZ ŽNO ako aj všetky dokumenty, ktorými sa disponuje s majetkom ÚZ ŽNO, podpisuje predseda spolu s jedným z podpredsedov alebo s jedným členom UP-ÚZ ŽNO, ktorého k tomu UP-ÚZ ŽNO poverí.
2.
3. 4.
5. 6.
7. 8. 9.
1.
2. 3.
1. 2.
3. 4.
Predseda ÚZ ŽNO riadi ÚZ ŽNO a vo svojej činnosti je viazaný znením a výkladom platných stanov, uzneseniami Valného zhromaždenia delegátov ŽNO, P-ÚZ ŽNO a UP- ÚZ ŽNO. Vo veciach náboženských a duchovných koordinuje rozhodnutia a opatrenia s hlavným rabínom alebo s Radou duchovných.
Predseda ÚZ ŽNO musí byť riadnym členom niektorej ŽNO, ktorá je združená v ÚZ ŽNO. Volebné obdobie predsedu je maximálne štvorročné, pričom môže byť zvolený najviac na dve funkčné obdobia bez prerušenia za sebou.
Ak predseda nemôže prechodne vykonávať svoju funkciu, poverí svojim zastupovaním jedného z podpredsedov s určením rozsahu jeho oprávnení. Ak podpredsedovia neprijmu
toto poverenie, určí zastupujúceho Prezídium.
Ak predseda nemôže vykonávať svoju funkciu po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov alebo ak nie je schopný určiť svojho zástupcu po dobu dlhšiu ako 3 mesiace, určí P-ÚZ ŽNO, ktorý člen Užšieho prezídia bude poverený funkciou úradujúceho predsedu ÚZ ŽNO s úplným
oprávnením výkonu funkcie predsedu ÚZ ŽNO. P-ÚZ ŽNO zároveň určí dobu tohto poverenia.
Predseda ÚZ ŽNO prijíma a prepúšťa na základe schválenia P-ÚZ ŽNO hlavného rabína
a tajomníka ÚZ ŽNO. Takisto prijíma a prepúšťa zamestnancov správneho aparátu ÚZ ŽNO. Ak je podľa čl. 7 odst. 5. a 6. určený zástupca predsedu, vykonáva aj tieto úkony. Podpredsedovia a ostatní členovia P-ÚZ ŽNO sú oprávnení konať v mene ÚZ ŽNO podľa schválených vnútorných smerníc ÚZ ŽNO. Pokiaľ vnútorné smernice nie sú schválené, rozhoduje o rozsahu oprávnenia predseda ÚZ ŽNO .
Zvolený predseda ÚZ ŽNO uzatvára s ÚZ ŽNO zmluvu na dobu určitú s tým, že jej doba je určená dobou trvania jeho mandátu. O odmenách a požitkoch predsedu ÚZ ŽNO rozhoduje UP-ÚZ ŽNO.
Článok 8
Tajomník ÚZ ŽNO
Tajomník ÚZ ŽNO riadi a organizuje činnosť správneho aparátu ÚZ ŽNO a zodpovedá za jeho riadny chod. Navonok koná v mene ÚZ ŽNO výlučne v rámci poverení od predsedu ÚZ ŽNO. Vo svojej činnosti je viazaný ustanoveniami platných stanov a ich výkladom a uzneseniami orgánov ÚZ ŽNO.
Tajomník musí byť členom ŽNO alebo ŽNK.
Tajomník je prijímaný aodvolávaný predsedom ÚZ ŽNO alebo ním povereným zástupcom.
Článok 9
Čestný predseda ÚZ ŽNO a čestní členovia ŽNO
Čestný predseda ÚZ ŽNO je členom Prezídia ÚZ ŽNO aUP-ÚZ ŽNO shlasom
rozhodujúcim.
ÚZ ŽNO poveruje čestného predsedu zastupovaním pri slávnostných a významných
príležitostiach (štátne návštevy, významné kultúrne podujatia, zastupovanie židovskej komunity v zahraničí a pod.).
Čestným predsedom ÚZ ŽNO môže byť iba jedna osoba. Rezignáciou alebo smrťou čestného predsedu ÚZ ŽNO táto funkcia zaniká.
ŽNO, ako výraz ocenenia prínosu jednotlivých členov svojej obce alebo osôb, ktoré nie sú členmi danej ŽNO, môžu vo svojich stanovách zaviesť čestné členstvo a upraviť postavenie
čestného člena ŽNO.
Článok 10
Hlavný rabín a Rada duchovných
1. Hlavný rabín reprezentuje ÚZ ŽNO navonok vo veciach náboženských. Je príslušný k prejednávaniu a riešeniu náboženských, kultových a rituálnych otázok a záležitostí v rámci ÚZ ŽNO, pričom je povinný rešpektovať skutočnosť, že ÚZ ŽNO zastrešuje rôzne smery judaizmu.
2. Hlavný rabín vyslovuje svoj súhlas s nakladaním s cintorínmi, synagógami, sakrálnymi objektmi a kultovými predmetmi v majetku ÚZ ŽNO a ŽNO, pokiaľ ŽNO nemá vlastného rabína alebo duchovného. Tento súhlas nie je potrebný k nakladaniu s majetkom, ktorý bol zverený iným právnickým osobám pred vymenovaním hlavného rabína.
3. Hlavný rabín je pri výkone svojej funkcie viazaný platnými stanovami a uzneseniami orgánov ÚZ ŽNO, pokiaľ nie sú v rozpore s náboženskými predpismi a zvyklosťami a náboženskými predpismi smeru judaizmu praktizovanému v danej ŽNO.
4. Hlavný rabín je menovaný a odvolávaný predsedom ÚZ ŽNO na základe rozhodnutia P- ÚZ ŽNO.
5. Hlavný rabín musí mať osvedčenie osmicha vydané rabínskou inštitúciou, ktorú rešpektuje ÚZ ŽNO.
6. Hlavný rabín môže byť súčasne rabínom v niektorej ŽNO združenej v ÚZ ŽNO.
7. P-ÚZ ŽNO môže vymenovať zástupcu hlavného rabína. Zástupca hlavného rabína musí
mať osvedčenie o smicha, vydané rabínskou inštitúciou, ktorú rešpektuje ÚZ ŽNO.
8. Vdobe, keď ÚZ ŽNO nemá hlavného rabína, vykonáva jeho právomoci Rada
duchovných.
9. Rada duchovných je kolégiom osôb, ktoré do ich postavenia menuje P-ÚZ ŽNO z radov
rabínov pôsobiacich na území SR a osôb, ktoré na území SR vykonávajú duchovnú činnosť. Rada má najmenej troch a najviac sedem členov. Schádza sa podľa potreby a zvoláva ju predseda ÚZ ŽNO. Vo veciach rituálnych a kultových prijíma rozhodnutia, ktoré sú pre výkon duchovnej činnosti v ŽNO potrebné.
Článok 11
Revízna komisia Ústredného zväzu židovských náboženských obcí
1. RK-ÚZ ŽNO je najvyšším revíznym a kontrolným orgánom ÚZ ŽNO.
2. RK-ÚZ ŽNO:
a) b) c)
kontroluje dodržiavanie Stanov ÚZ ŽNO a Organizačného poriadku ÚZ ŽNO, platných právnych predpisov a plnenie uznesení orgánov ÚZ ŽNO
kontroluje a reviduje hospodárenie ÚZ ŽNO a organizácií ktorých zriaďovateľom je ÚZ ŽNO
kontroluje a reviduje hospodárenie a činnosť ŽNO a ich orgánov a zariadení v rozsahu prostriedkov pridelených príslušnej ŽNO z prostriedkov ÚZ ŽNO
3. Pri plnení svojich povinností vychádza RK-ÚZ ŽNO tiež z podnetov a sťažností členov ŽNO a orgánov ŽNO. O svojej činnosti a vykonaných kontrolách podáva minimálne raz ročne správu orgánom ÚZ ŽNO a odporúča opatrenia k náprave.
4. Členmi RK-ÚZ ŽNO sú členovia ŽNO alebo ŽNK zvolení Valným zhromaždením delegátov židovských náboženských obcí. RK-ÚZ ŽNO musí mať minimálne troch členov. Členmi RK môžu byť max. 2 osoby z jednej ŽNO.
5. Funkčné obdobie členov RK-ÚZ ŽNO je maximálne štvorročné.
6. Člen RK-ÚZ ŽNO vykonáva svoj mandát osobne, zastupovanie inou osobou nie je
prípustné.
7. Predseda RK-ÚZ ŽNO alebo ním poverený člen RK-ÚZ ŽNO má právo zúčastňovať sa
všetkých schôdzí orgánov ÚZ ŽNO s hlasom poradným.
8. Člen RK-ÚZ ŽNO môže rezignovať na svoje členstvo alebo funkciu v RK-ÚZ ŽNO. Svoju rezignáciu oznámi písomne predsedovi RK-ÚZ ŽNO.
9. Člen RK-ÚZ ŽNO nadobúda svoj mandát od okamihu zvolenia. Svoj mandát stráca však vždy, pokiaľ stratil členstvo v ŽNO alebo v ŽNK v SR.
10. Ak zanikne mandát niektorého člena RK-ÚZ ŽNO počas funkčného obdobia, môže jeho miesto zaujať na čas zvyšku funkčného obdobia náhradník, ktorého kooptuje RK-ÚZ ŽNO.
11. RK-ÚZ ŽNO volí na svojej ustanovujúcej schôdzi zo svojho stredu predsedu.
12. RK-ÚZ ŽNO sa schádza na svojich rokovaniach podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne. Zasadnutia zvoláva predseda RK-ÚZ ŽNO alebo ním k tomu výslovne poverený člen RK- ÚZ ŽNO. Zasadnutie RK-ÚZ ŽNO sa zíde vždy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina ŽNO alebo nadpolovičná väčšina členov RK-ÚZ ŽNO. Rokovania RK-ÚZ ŽNO vedie jej
predseda alebo ním poverený člen.
13. RK-ÚZ ŽNO je schopná uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
RK-ÚZ ŽNO sa uznáša nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov.
14. RK-ÚZ ŽNO môže navrhnúť, aby sa určitá časť jej činnosti vykonala prostredníctvom tretích osôb. Predseda ÚZ ŽNO môže uzavretie zmluvy zabezpečujúcej vykonanie navrhnutej činnosti odmietnuť iba zo závažných dôvodov. V tomto prípade predloží
riešenie spornej situácie na rozhodnutie najbližšiemu zasadnutiu UP-ÚZ ŽNO, resp. P-ÚZ ŽNO, ktoré rozhodne s definitívnou platnosťou.
Článok 12
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. ÚZ ŽNO združuje ku dňu prijatia platných Stanov:
ŽNO Banská Bystrica ŽNO Bratislava
ŽNO Dunajská Streda ŽNO Galanta
ŽNO Komárno ŽNO Košice
ŽNO Nitra
ŽNO Nové Zámky ŽNO Piešťany ŽNO Prešov
ŽNO Žilina
ŽNK Humenné ŽNK Lučenec
ŽNK Rimavská Sobota ŽNK Trenčín
2. Ako svoje poradné orgány k splneniu niektorých úloh môžu volené orgány ÚZ ŽNO zriadiť stále alebo dočasné komisie. Dočasná komisia končí svoju činnosť po splnení zadaného cieľa. Stála komisia končí svoju činnosť rozhodnutím orgánu ktorý ju zriadil alebo skončením jeho činnosti.
3. V prípade zániku ÚZ ŽNO vymenuje RK-ÚZ ŽNO likvidačnú komisiu, ktorá rozhodne o majetkovoprávnom vyrovnaní, vrátane práv a záväzkov prípadných nástupníckych organizácií.
4. Schválením platných Stanov ÚZ ŽNO sa rušia všetky skôr schválené Stanovy ÚZ ŽNO. Právne úkony a právne akty ktoré vznikli na základe predchádzajúcich Stanov ÚZ ŽNO sú platné. Funkčné obdobie orgánov ÚZ ŽNO, zvolených na základe predchádzajúcich Stanov ÚZ ŽNO, je šesťmesačné, odo dňa prijatia týchto Stanov.
5. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich prijatia a účinnosť nadobudnú dňom ich registrácie na Ministerstve kultúry SR.
6. Predseda ÚZ ŽNO je povinný do 30 dní od prijatia platných Stanov zabezpečiť zosúladenie skutkového a právneho stavu so zápisom v Registri cirkví a náboženských organizácií, vedenom na Ministerstve kultúry SR.
7. Stanovy boli schválené Valným zhromaždením delegátov ÚZ ŽNO dňa 21.11.2010
Overili:
Edita Eckhausová Pavel Frankl
Jaroslav Franek výkonný predseda ÚZ ŽNO Tomáš Lang